תנאים להצטרפות יחידים לטיול מודרך בארץ עם "אלון בתבור"

למעבר לתשלום יש לקרוא ולאשר את התנאים בתחתית העמוד

 1. כללי
  יעדי הטיול מתוכננים על סמך היכרותו של אלון גלעין (להלן:"אלון"), או מי מטעמו, את המסלולים וניסיונו בהדרכת טיולים בארץ. בכל טיול עלולות להתרחש תקלות בלתי צפויות, לעיתים מסלולי הטיול והביקורים באתרים ובשמורות השונות, נתונים לשינויים משיקולים שונים. אלון בתבור (להלן נותנת השירות) שומרת לעצמה את הזכות לביצוע שינויים בהתאם לנסיבות על פי החלטתה ושיקול דעתה הבלעדי. מזמין השירות מודע לכך שההדרכה ושירותי הטיול יכול ויינתנו על ידי מדריך או גורם מטעם אלון ולאו דווקא על ידי אלון אישית.
 2. הרשמה לטיול מודרך
  1. ההרשמה לטיול אשר מוצע על ידי נותנת השירות תתבצע ותיכנס לתוקף רק אחרי התשלום עבור הטיול המבוקש. נותנת השירות תהיה פטורה מלשמור מקום בטיול עבור מי שביקש להירשם אך לא שילם.
  2. מטייל שנרשם ושילם, מבטא בכך את הסכמתו המלאה והמפורשת לתנאים המפורטים במסמך זה.
  3. נותנת השירות שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבל מטייל לקבוצה, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך לנמק את עמדתה.
  4. השירות כולל הדרכה בלבד, במסלול שנקבע ע"י נותנת השירות. השירות אינו כולל הסעות, ארוחות, עלויות כניסה לאתרים, דמי חניה וכל תשלום אחר, להם ידאג כל משתתף בטיול באופן אישי. הזמנת שירותים נוספים מעבר לשירותי הדרכה, תיעשה מראש ובכתב, תוך תמחור ותשלום בנפרד ומראש
 3. תנאים לביטול
  1. ביטול על ידי נותנת השירות
   הטיולים ייצאו בכפוף להרשמה של מספר מטיילים מינימלי. נותנת השירות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הטיולים אם עד למועד שנקבע בדף ההנחיות או בהודעות בקבוצת הווטסאפ, לא יירשמו מספר מטיילים כנדרש בהתאם לרף המינימלי שנקבע על ידה.במקרה זה תחזיר נותנת השירות את מלוא התשלום ששולם לה בגין הטיול. נותנת השירות לא תשלם פיצוי בגין ביטול כאמור לעיל.
  2. ביטול על ידי מי מהמטיילים
   ביטול עד 4 ימים לפני הטיול – ללא עלות.
   ביטול בין 1-3 ימים לפני הטיול – יחויב ב- 50% ממחיר הטיולבצירוף כל הוצאה שכבר שולמה ע"י נותנת השירות לצד ג' ולא ניתנת להשבה מאת צד ג'.
   ביטול של יום 1 לפני הטיול – 100% ממחיר הטיול.
 4. זיכויים והחזרים
  1. לא יינתן כל זיכוי/החזר למטייל אשר לא הגיע לטיול ולא הודיע על כך מראש בכתב לנותנת השירות.
  2. החזר בגין ביטול (במידה שנדרש החזר) יבוצע מיידית ולכל המאוחר עד 30 יום ממועד הביטול.
  3. סכומים ששולמו באמצעות כרטיסי אשראי, יוחזרו על ידי חברות האשראי בערכם השקלי כפי ששולמו על ידי הלקוח ובהתאם לנוהלי חברות האשראי. הודעה על ביטול תקפה רק אם נתקבלה בכתב בלבד (לרבות הודעת ווטסאפ או דואר אלקטרוני) שתימסר במשרד נותנת השירות. מועד הביטול ייחשב מרגע (יום ושעה) מסירת ההודעה כאמור.
 5. מיסים והיטלים
  המחיר לשירותי ההדרכה כולל מע"מ. אם יוטלו מיסים או יידרשו תשלומים נוספים הם יחולו על המטייל.
 6. ביטוח
  1. חובה על המטיילים לבטח עצמם בביטוח תאונות אישיות ולבטח את רכושם בביטוח רכוש.
  2. נותנת השירות אינה אחראית לכל נזק שייגרם למטייל במהלך הטיול עקב תאונה, גניבה, אבידה נזק וכיו"ב.
  3. עם התשלום והרישום, המטייל מצהיר כי הוא כשיר בריאותית ורפואית לבצע הטיול עפ"י המתווה שנמסר בדף הטיול ו/או בהודעות הווטסאפ הקבוצתיות.
  4. נותנת השירות רשאית להתנות יציאה לטיול בחתימת כל משתתף על הצהרת בריאות וכשירות לפי נוסח שיוצג על ידה.
 7. שינויים
  1. היה ויחולו שינויים של הרגע האחרון, אשר ישפיעו על אפשרות הטיול במסלול המתוכנן, יחולו שינויים גם בתכנית הטיול – לפני היציאה או במהלכו – כמיטב הבנתו המקצועית של אלון גלעין ו/או מי מטעמו.
  2. לתשומת לב: יכולים לחול שינויים בתכנית מסיבות שונות כמו מזג אויר, שיטפונות, סגירת כבישים מסיבות שונות, הגבלות למניעת מגיפה, פעילויות שונות ובלתי צפויות (פעילות צבאית או משטרתית, או עבודות סלילה, בינוי וכד') וכן עקב שיקול דעתו של אלון או מי מטעמו.
  3. תרופות אישיות: באחריות המטייל בלבד. אנו ממליצים לשאת אישור רפואי המפרט נטילת תרופות במקרה ויש צורך בטיפול רפואי דחוף בשטח.
  4. עישון: לא יותר עישון בטיולים בשעת הנסיעה ובחללים סגורים.
  5. לבוש: באחריות המטייל לדאוג ללבוש והנעלה המתאימים לאופי המסלול, לרבות התאמה לטמפרטורה הרלוונטית, הגנה מפני רטיבות, בגדים ונעליים להחלפה וכו'.
 8. חילוקי דעות
  1. במקרה של מחלוקת, סמכות השיפוט המקומית תהיה נתונה לבתי המשפט במחוז צפון.
  2. הרישום לטיול מהווה אישור כי התנאים לעיל נקראו ע"י כלל חברי הקבוצה והמטייל מסכים לכל האמור במסמך ולתנאים המפורטים בו.
  3. ידוע למטייל כי המחירון ותוכנית הטיול, המנהלות והתנאים הכלליים בצירוף דפי המידע לנרשם/הודעות הווטסאפ הקבוצתיות מהווים את הסכם ההתקשרות בין נותנתהשירות למטייל וכי רישום ותשלום עבור הטיול כמוהו כחתימה על מסמך זה.
  4. בנוסח שהובא לעיל נקוטה לשון זכר יחיד מטעמי נוחיות לשונית בלבד וההתחייבות חלה על גברים ונשים כאחת וללא הבדל.
 9. שונות
  ידוע לנרשמים שפרטי ההתקשרות עימם ישמשו את נותנת השירות למשלוח עדכונים, מידע צרכני, חדשות, פרסומים, לרבות תוכן שיווקי. הנרשמים מאשרים כי ניתנה להםהאפשרות להודיע לנותנת השירות על סירובם לכך, וככל שיבקשו לממש זכות סירוב זו יודיעו על כך לנותנת השירות בכתב.